E-ISSN 1309-6222
Yazım Kuralları


 


 

 

Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisi (Yoğun Bakım Derg), Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği’nin bilimsel içerikli resmi yayın organıdır.

 

Dergi hem İngilizce, hem de Türkçe yazı kabul eder. Yazılar Türkiye veya diğer ülkelerden yazarlar tarafından gönderilebilir. Editör görüşü ve editöre mektup hariç tüm Türkçe yazıların İngilizce, tüm İngilizce yazıların ise Türkçe özeti olmalıdır. Yurtdışından gelen yazıların Türkçe özeti dergi tarafından yazılacaktır. Tüm yazılar önyargısız hakemlik sürecinden geçerek yayına kabul edilmektedir. Ancak editörler ve editörler kurulunun kurallara uygun olmayan yazıları reddetme veya doğrudan düzeltme amaçlı geri gönderme hakkı vardır. 

 

Tüm araştırma makaleleri için ilgili uluslararası anlaşmalara uygun (Helsinki Declaration of 1975, revised 2002 - http://www.vma.net/e/policy/b3.htm, “Guide for the care and use of laboratory animals - www.nap.edu/catalog/5140.html) etik komisyon raporu gerekmektedir.

 

Makalelerin formatı ICMJE-Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (updated in December 2017 - http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf)  kurallarına göre düzenlenmelidir.

 

Dergiye gönderilen tüm yazılar için aşağıdaki kurallara uyulması zorunludur:

 

1. Dergiye gönderilmiş olan yazıların başka bir dergide yayınlanmamış olması veya yayın aşamasında olmaması gerekmektedir.

 

2. Yazılar kabul edildikten sonra tüm yazarlar “telif hakkı devri” formunu imzalayacaklardır. Bu aşamadan sonra yazarlarda ve sıralarında değişiklik yapılamaz ve yazı ile ilgili tüm haklar derginin sahibi olan Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği’ne geçer.

 

3. Yazar, yazının tamamen aynısı olmamak kaydıyla değiştirilmiş halini orijinal yazıyı refere ederek başka bir dergide yayınlayabilir.

 

4. Diğer kişiler yazının metin olan bazı bölümlerinden kısa alıntılar yapabilirler ancak uzun alıntı, tablo ve şekillerin kullanılması için izin alınmalıdır. 

 

5. Dergiye gönderilmiş olan metin, fotoğraf, resim, şekil, grafik, tablo ve diğer tüm içerikler özgün olmalıdır. Eğer değilse telif haklarıyla ilgili kişi ve kurumlardan izin alınması gerekmektedir.

 

6. Yazılar kısmi de olsa daha önce tez veya bildiri özeti olarak sunulmuş ise bu teşekkür ve bilgilendirme kısmında belirtilmelidir.

 

7. Yazıların etik kurallar dahilinde yazılmış olmasından yazarlar sorumludur. Araştırma öncesi alınan etik kurul onayları (tarih, belge no) ve varsa bilgilendirilmiş onam alındığına dair bilgiler yazıların “yöntem ve gereçler” kısmında yer almalıdır. Herhangi bir etik kural ihlalinde yazının kaldırılma hakkı dergiye aittir.

 

8. Araştırmaya yapılan kısmi de olsa nakdi ya da ayni yardımların hangi kurum, kuruluş, ilaç-gereç firmalarınca yapıldığı, proje destekleri, burslar, vs. teşekkür ve bilgilendirme kısmında belirtilmelidir.

 

9. Yazarların makaleleriyle ilgili çıkar çatışması ve/veya maddi destekleri var ise, bu durum teşekkür ve bilgilendirme kısmında belirtilmelidir.

 

10. Yazılar elektronik ortamda gönderilecektir. Ancak, herhangi bir nedenle bunun gerçekleşememesi durumunda yazarlar özel durumlarını editöre bildirerek e-posta ile yazılarını gönderebilirler.

 

Yazım Kuralları

Yazılar “word for windows” programında iki satır aralıklı ve 12 punto Times Roman fontu kullanılarak yazılmalıdır. Başlık, özet, tablo başlık, şekil açıklama ve cümle başlarında kısaltma kullanılmamalıdır. Metin kısmında kısaltma ilk geçen yerde parantez içerisinde belirtildikten sonra metin genelinde kullanılabilir. Metin içerisinde dokuza kadar olan tam sayılar, yazı şeklinde yazılmalıdır.

 

Araştırma makalesi: Aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır:

 

1. Türkçe başlık

 

2. İngilizce başlık

 

3. Yazar açık isimleri, ünvanları, kurumları, çalışma ve yayındaki görevleri (örneğin, hipotezin oluşturulması, yazının yazılması, istatistiksel analiz, vs.)

 

4. İletişim kurulacak yazar ve adresi (telefon, e-posta dahil)

 

5. Türkçe özet (kelime sınırı 250’yi geçmeyecek şekilde, amaç, çalışma planı, gereç ve yöntemler, bulgular, sonuç alt başlıklarından oluşmalıdır)

 

6. İngilizce özet (aim, study design, material and methods, results, conclusion, maximum 250 words)

 

7. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (4-8 arası olmalı ve  www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html adresine başvurulmalıdır.)

 

8. Metin: Giriş, Gereç ve yöntemler, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. Giriş bölümü çok uzun genel bilgiler içermemeli son kısmında amaç(lar) veya hipotez mutlaka belirtilmelidir. Gereç ve Yöntemler kısmında çalışma planı ve istatistiksel analiz yer almalıdır. Bulgular kısmında tablo ve şekillerde yer almayan bulgular metin olarak yer almalı, tablo ve şekillerde yer alan bulgular için ilgili tablo ve şekillere atıf yapılmalıdır. Bulgular ve tartışma kısımlarına yazının anlaşılmasını kolaylaştırmak için alt başlıklar konulabilir. Sonuç bölümünde bir-iki cümle ile yazının ana sonucu belirtilmelidir.

 

9. Tablolar: Yazıda belirtilen sıraya göre metnin sonunda kaynaklardan sonra yer almalı ve başlıkları olmalıdır. Tablo başlığında kısaltma kullanılmamalı ancak tabloda kısaltma var ise tablo altında dip not olarak açıklaması verilmelidir. Tablo başlığı tablonun üzerinde yer almalıdır. Tablolarda bulguların nasıl ifade edildiği (örneğin, ortalama ± standart sapma veya ortanca ve çeyrekler arası aralık) ve ölçümlerin birimleri belirtilmelidir. Her tablo ayrı bir sayfada yer almalı ve tablo sayıları arabik sayılar ile ifade edilmelidir. P değerleri tablo içerisinde yer almalıdır.

 

10. Şekiller: Yazıda belirtilen sıraya göre yer almalı, şekil sayıları arabik sayılarla ifade edilmeldir. Şekiller grafik, resim veya fotoğraf olarak ayrı ayrı imaj dosyası (jpg veya gif) olarak gönderilmelidir. Şekil üzerinde şekil sayısı yer almalıdır. Şekillerde kullanılan kısaltmalar şekil alt yazılarında belirtilmelidir. P değerleri şekil dosyasında değil şekil alt yazılarında yer almalı, istatistiksel anlamlılık şekil üzerinde asteriks olarak verilmelidir.

 

11. Şekil altyazıları: Açıklayıcı bir şekilde şekil altlarında değil metin kısmının en sonunda yani tablolardan sonra verilmelidir. Ayrı sayfalara yazılmalarına gerek olmayıp, ardı ardına yazılabilirler. Kısaltma kullanılmamalıdır.

 

12. Kaynaklar: Henüz yayınlanmamış veriler ve çalışmalar kaynaklar bölümünde yer almamalıdır. Bunlara metin içerisinde “isim(ler),yayınlanmamış veri, 19..” şeklinde yer verilmelidir. Kaynaklar metinde geçiş sırası esas alınarak sıralanmalı, her kaynak metinde parantez içinde ve arabik rakamlarla belirtilmelidir. Metin içinde atıf yapılan yazarların hemen yanında kaynak gösterilmelidir. Dergi isimlerinin kısaltmaları Index Medicus’taki stile uygun olarak yapılır. (www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html). Kaynaklarda, yazar sayısının üç veya daha az olması durumunda tüm yazarların isimleri (soyisim, isim baş harfi) yazılmalıdır. Yazar sayısının üçten fazla olması durumunda ise ilk üç yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe makalelerde “ve ark.”, İngilizce makalelerde ise “et al.” eklenmelidir. Yazar isimlerinden sonra kaynak gösterilen yazının tam başlığı, dergi isminin kısaltması, yıl, cilt ve sayfa numaraları yazılmalıdır. Dergi için örnek:

            O’Malley MK, Rhame FS, Cerra FB, et al. Value of routine pressure monitoring system changes after 72 hours of continuous use. Crit Care Med 1994;22:1424-30.

            Kitap bölümü için bölümün yazarları, bölüm başlığı, kitap editörleri, kitap başlığı, yayınevi, baskı sayısı, yıl, sayfa numaraları yazılmalıdır. Örnek:

            Celinski S, Seneff MG. Arterial line placement and care. Irwin RS, Rippe JM. Irwin and Rippe’s Intensive Care Medicine. Lippincott, Williams and Wilkins. 6th ed. 2008:38-48.

 

13.  Teşekkür ve bilgilendirme

 

Derleme yazı: Dergimizde derleme yazıları davetli yazılar olarak yayınlanmaktadır.

Aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır:

 

1. Türkçe başlık

 

2. İngilizce başlık

 

3. Yazar açık isimleri, ünvanları, kurumları

 

4. İletişim kurulacak yazar ve adresi (telefon, e-posta dahil)

 

5. Türkçe özet (araştırma makalesinde olduğu gibi alt başlıklara gerek yoktur)

 

6. İngilizce özet

 

7. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (bakınız araştırma makalesi)

 

8. Metin: Uygun alt başlıklar olmalıdır. Sonuç bölümünde 1-2 cümle ile yazının ana ifadesi belirtilmelidir.

 

9. Tablolar, şekiller ve şekil altyazıları için bakınız araştırma makalesi

 

10. Kaynaklar (bakınız araştırma makalesi)

 

11. Teşekkür ve bilgilendirme

 

Olgu raporu: Aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır:

 

1. Türkçe başlık

 

2. İngilizce başlık

 

3. Yazar açık isimleri, ünvanları, kurumları

 

4. İletişim kurulacak yazar ve adresi (telefon, e-posta dahil)

 

5. Türkçe özet (araştırma makalesinde olduğu gibi alt başlıklara gerek yoktur)

 

6. İngilizce özet

 

7. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (bakınız araştırma makalesi)

 

8. Metin: Giriş, olgu(lar), tartışma ve sonuç kısımlarından oluşmalıdır. Olgu serisi varsa olgular numaralandırılarak (Olgu 1) yazılmalıdır.

 

9. Tablolar, şekiller ve şekil altyazıları için bakınız araştırma makalesi

 

10. Kaynaklar (bakınız araştırma makalesi)

 

11. Teşekkür ve bilgilendirme

 

Editör görüşü: Yayına kabul edilen araştırma makalesi ile ilgili editörlerin belirlediği bir yazarın yazdığı kısa yazıdır. Alt başlıklar olabilir ancak özet kısmına gerek yoktur. Sadece metin kısmından oluşur. Tablo ve şekil yer almaz.

 

Editöre mektup: Yayınlanan bir yazıya yönelik yazının web sayfasında pdf dosyası olarak yayınlanmasından sonraki 2 ay içerisinde gönderilmiş mektuplar uygun görüldükleri takdirde kabul edilecek ve yazının yayınlandığı sayıdan hemen sonraki veya 1 sonraki sayıda yazarın yanıtı ile birlikte yayınlanacaktır. Yazıya yönelik mektup ve yazarın yanıtı aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır:

 

1. Türkçe başlık

 

2. İngilizce başlık

 

3. Yazar açık isimleri, ünvanları, kurumları

 

4. İletişim kurulacak yazar ve adresi (telefon, e-posta dahil)

 

5. Metin: “Editör’e” ifadesi ile başlayıp metin yazılacak. En fazla bir tablo veya bir şekil içerebilir.

 

6. Kaynaklar

 

Telif Hakkı Devri

Yazılardaki düşünce ve öneriler ile kaynakların doğruluğundan tümüyle yazarlar sorumludur. Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez. Kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayınlayan kuruma aittir. Yazı yayına kabul edildikten sonra yazarlar “Telif Hakkı Devir Formu’nu doldurup imzalayarak göndermelidirler.

 

İletişim

Editör: Prof. Dr. Arzu Topeli İskit

Adres: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara, 06100, Türkiye

Telefon: +90 312 305 11 03 - +90 312 508 32 38

Faks: +90 312 311 09 94

E-posta: atopeli@hacettepe.edu.tr

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 01.11.2018