E-ISSN 1309-6222
Özgün Araştırma
Kritik Hastalarda Stres Hiperglisemi Sıklığı: Tanımlayıcı Kesitsel Çalışma
1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye  
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye  
Yoğun Bakım Derg 2018; 9: 46-50
DOI: 10.5152/dcbybd.2018.1602
Anahtar Kelimeler: Kritik hastalık, hiperglisemi, yoğun bakım, stres hiperglisemi
Özet

Amaç: Stres hiperglisemisi, yoğun bakım ünitelerinde görülen yaygın bir durumdur. Kötü prognoz ve mortalite ile ilişkilidir. Çalışmamızın amacı yoğun bakım ünitelerinde stres hiperglisemisinin sıklığını ve morbidite ve mortalite ile olan ilişkisini saptamaktır.


Gereç ve Yöntemler
: Bu çalışma prospektif olarak medikal ve anestezi yoğun bakım ünitesinde yapıldı. Çalışmaya 18 yaş ve üzeri, 48 saat ve daha fazla sürede yoğun bakımda kalan hastalar alındı.


Bulgular
: Çalışmaya 50 hasta alındı. Hastaların yaş ortalaması 42,8±18,8 yıl idi. En sık yoğun bakıma yatış nedeni travma (%56) idi. Hastaların çalışmaya alındığı gün bakılan laboratuvar kan şekeri değeri 129,9±51,0 mg/dL idi. Hastaların yoğun bakıma yattığı gün bakılan HbA1c değeri 4,98±0,46 idi. Çalışmanın ilk günü bakılan laboratuvar kan şekeri 14 hastada (%28) 140 mg/dL ve üzerinde tespit edildi. Hastaların yoğun bakımda takip edildikleri bir haftalık süre boyunca bakılan laboratuvar ve parmak ucu kan ölçümlerinde bir defa ve daha fazla sayıda kan şekeri 140 ve üzeri çıkan hasta sayısı 32 (%64) idi. Hastaların yoğun bakım kalış gün sayısı ortanca 7.5 (aralık: 3-78), hastanede kalış gün sayısı ortanca 13 (aralık: 3-101) idi. Hastalarda yoğun bakımda kaldıkları süre boyunca yeni bir enfeksiyon gelişme oranı %38 (n=19) idi. Yeni enfeksiyon gelişme oranı stres hiperglisemisi olan hastalarda (%50), olmayanlara (%16) göre daha fazla saptandı (p=0,02). Yoğun bakım ünitesinde kalış gün sayısı stres hiperglisemisi olan hastalarda (ortanca: 9.5 gün, aralık: 3-78 gün), stres hiperglisemisi olmayan hastalara (ortanca: 5 gün, aralık: 3-31 gün) göre daha fazla saptandı (p=0,012). Tüm hastalarda yoğun bakım mortalitesi %20 idi. Yoğun bakım mortalitesi stres hiperglisemisi olan hastalarda (%28,1) olmayanlara (%5,6) göre daha yüksek saptandı (p=0,05).


Sonuç
: Bu çalışmanın sonucunda kritik hastalarda stres hiperglisemi oranı yüksek olarak tespit edildi. Stres hiperglisemi gelişen hastalarda mortalite ve yeni enfeksiyon gelişme oranı daha fazla bulundu.


Cite this article as
: Temel Ş, Yüksel RC, Gündoğan K, Ülgey A, Güven M, Sungur M. Stress Hyperglycemia Incidence in Critically Ill Patients: Cross-Sectional Observational Study. Yoğun Bakım Derg 2018; 9 (2): 46-50.

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 01.11.2018