E-ISSN 1309-6222
Özgün Araştırma
Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerde Depresyon ve Tükenmişlik Sıklığı
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Eğitim Programı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Yoğun Bakım Derg 2018; 9: 25-33
DOI: 10.5152/dcbybd.2018.1840
Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, hemşire, tükenmişlik, depresyon
Özet

Amaç: Yoğun bakım ünitesi (YBÜ) çalışanlarında duygusal ve fiziksel yük ağırdır ve tükenmişlik riski belirgin arttırmıştır. Bu çalışmada amaç bir üniversite hastanesinde üçüncü basamak YBÜ’lerinde hizmet vermekte olan hemşirelerde tükenmişlik ve depresyon sıklığını bir anket çalışması ile belirlemektir.


Gereç ve Yöntemler
: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Dahiliye YBÜ’lerinde aktif çalışmakta olan hemşirelere (n=50) 22-26 Ağustos 2016 tarihleri arasında bir anket uygulandı. Ankette tükenmişlik Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) ile depresyon ise Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ile değerlendirildi.


Bulgular
: Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) skoruna göre 29 hemşirede (%58) orta derece duygu durum rahatsızlığından ağır depresyona değin çeşitli derecelerde depresyon mevcuttu. MTÖ’ye göre hemşirelerin 6’sı (%12) duygusal tükenme (DT) açısından orta risk taşırken, 43’ü (%86) yüksek risk taşımaktaydı. Duyarsızlaşma (D) açısından hemşirelerin 15’inin (%30) orta ve 22’sinin (%44) yüksek risk taşıdığı ortaya çıktı. YBÜ’de çalışma süresi ile D arasında pozitif ancak zayıf bir korelasyon saptandı (r=0.349, p=0.014). Ölçeğe göre depresyonu olmayan hemşirelerin DT (p=0.006), ve kişisel başarısızlık (p=0.022) açısından istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşük risk taşıdığı bulundu.


Sonuç
: Bu çalışmada üçüncü basamak YBÜ’lerinde çalışan hemşirelerde depresyon ve tükenmişlik riskinin oldukça fazla olduğu görülmüştür. Mesleki risklerin azaltılması ve çalışma şartlarının daha iyi hale getirilmesi için çevresel, yönetsel ve kurumsal tedbirlerin alınmasının ve düzenli olarak gözden geçirilmesinin hem depresyon hem de tükenmişlik sıklığını bu meslek grubunda azaltacağı kanaatindeyiz.


Cite this article as
: Tokur ME, Ergan B, Aydın K, Çalışkan T, Savran Y, Yaka E, et al.  Depression and Burnout Frequency in Nurses Working in Tertiary Intensive Care Units. Yoğun Bakım Derg 2018; 9 (2): 25-33.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 01.11.2018