E-ISSN 1309-6222
Özgün Araştırma
Noninvazif Basınç Tekniklerinin Major Abdominal Cerrahi Olgularında Postoperatif Solunum Fonksiyonlarına Etkilerinin Karşılaştırılması
1 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye  
2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye  
Yoğun Bakım Derg 2017; 8: 71-76
DOI: 10.5152/dcbybd.2018.1521
Anahtar Kelimeler: Atelektazi, postoperatif pulmoner komplikasyonlar, ventilasyon
Özet

 

Amaç: Postoperatif noninvazif basınç tekniklerinin, majör abdominal cerrahi geçiren hastalarda akciğer fonksiyon testleri, arteryel kan gazı ve akciğer komplikasyonları gelişimi yönünden üstünlüğünü araştırmayı amaçladık.

 

Gereç ve Yöntemler: Yirmi ile 80 yaş arası 45 hasta, ASA I-III ve majör abdominal cerrahisi yapılan hastalar ameliyat sonrası kontrol (Grup A), Continuous Positive Airway Pressure (Grup B) ve Noninvasive Pressure Support Ventilation (Grup C) gruplarına prospektif, randomize olarak üç gruba ayrıldı. Preoperatif (T0) ve postoperatif 0.saat (T1), 6.saat (T2) ve 24.saat (T3)’te, hemodinamik ve arteryal kan gazları verileri kaydedildi. Ayrıca, preoperatif ve postoperatif teknikler pulmoner fonksiyon testleri (SFT) ve göğüs radyografisi çekildi.

 

Bulgular: Çalışmamızda gruplar arasında 6. saatte sistolik ve diyastolik kan basınçları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu. Bununla birlikte, postoperatif 3 saatteki ve 6. saatteki arteriyel CO2 basınçları karşılaştırıldığında, Grup A’da diğer 2 gruba göre daha yüksek olduğu tespit edildi. Atelektazi gelişimi olan ve olmayan gruplarda yaş, operasyon süresi, yoğun bakım kalış süreleri ve hastanede kalış açısından anlamlı fark bulundu.

 

Sonuç: Kullandığımız postoperatif noninvazif basınç teknikleri, kontrol grubuna göre atelektazinin gelişmesinin önlenmesinde daha iyi sonuçlar verdi. Bununla birlikte, atelektazi gelişimini önlemede ve öngörmede, arteriyel kan gazı ve SFT ile yapılan değerlendirmenin yanı sıra, hastaların yaşı, sigara öyküsü, ameliyat süresi, yoğun bakım kalış süresinin de dikkate alınmasınında önemli olduğunu düşünüyoruz.

 

Cite this article as: Kılıç M, Şanal Baş S, Kultufan Turan S. Noninvasive Pressure Techniques on Postoperative Pulmonary Function in Patients undergoing Major Abdominal Surgery. Yoğun Bakım Derg 2017; 8: 71-6.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 28.05.2018