E-ISSN 1309-6222
1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye  
Yoğun Bakım Derg ; : -

Özet

Amaç: Bu çalışmada, yoğun bakım ünitelerinde takip edilen ve ağrı tarifleyen hastaya karşı sergilenen hemşirelik yaklaşımlarının biyo-psikososyal açıdan değerlendirilmesi ve hasta-hemşire çıktılarının gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Araştırma 22 Haziran–22 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara’da özel bir hastanenin anestezi, kalp damar cerrahi ve koroner yoğun bakım ünitelerinde nitel araştırma deseni şeklinde yürütülmüştür. Çalışma grubunu araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden yirmi altı hemşire oluşturmuştur. Veriler, gözlem ve bireysel görüşme raporları kullanılarak toplanmıştır.

 

Bulgular: Yapılan çalışmada katılımcıların %69,2’si kadın, %77’si lise mezunu olup % 69’nun görev süreleri 1-9 yıl arasında ve %69,2 sinin bekar olduğu saptanmıştır. Katılımcılardan, gözlem ve bireysel görüşme sonucunda elde edilen veriler sonucunda, hemşireler tarafından ağrı duyumuna farklı anlamlar atfedildiği, ağrı şikayetine yönelik psikososyal hemşirelik yaklaşımı sergiledikleri ancak devam eden ağrı şikayeti durumunda olası hemşire tepkilere rastlanıldığı tespit edilmiştir.

 

 

Sonuç: Ağrı, yalnız ağrı yakınması olan hastayı etkileyen sıkıntılı bir süreç değil aynı zamanda ağrılı hastaya bakım veren hemşireler için zorlu bir bakım sürecidir. Dolayısıyla birbirini etkileyen iki yönlü süreç diyebileceğimiz ağrı ve duygular(huzursuzluk, sıkıntı gibi) ağrıya yönelik girişimler öncesi hemşireler tarafından dikkatlice değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 01.11.2018