E-ISSN 1309-6222
Özgün Araştırma
Atrial Fibrilasyonun Solunum Yetmezliği Hastalarının Yoğun Bakım Sonuçlarına Etkisi
1 Gazi University Medical Faculty Pulmonary Diseases Department and Critical Care Unit, Pulmonary Diseases Department and Critical Care Unit, Ankara, Turkey  
2 Medicana International Hospital, Pulmonary Diseases, Samsun, Turkey  
Yoğun Bakım Derg ; : -
DOI: 10.5152/dcbybd.2017.1482
28 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Atriyal fibrilasyon, solunum yetmezliği, yoğun bakım ünitesi, mortalite, sonuçlar
Özet

Amaç: Atrial fibrilasyon (AF) ve klinik sonuçlar arasındaki olumsuz ilişki cerrahi yoğun bakım ünitesi (YBÜ) hastalarında iyi tanımlanmıştır. Ama özellikle solunum yetmezliği hastalarında eşlik eden AF’nin prognoza etkileri henüz kesinlik kazanmamıştır. Bu çalışmada amaç solunum yetmezliği ile izlenen YBÜ hastalarında AF insidansını belirlemek ve AF varlığının YBÜ sonuçlarına etkisini değerlendirmektir. Ek olarak solunum yetmezliğinde kullanılan bronkodilatör tedavilerin AF kontrolüne; AF kontrolünde kullanılan kardiak tedavilerin de solunum sistemine etkileri araştırılmıştır. 
 

Method: Bu retrospektif, gözlemsel kohort çalışmasında solunum yetmezliği ile YBÜ’ye yatan tüm hastaların elektrokardiyografileri AF varlığı açısından değerlendirilmiştir. Hastalar AF ve mortaliteye göre gruplandırılmış ve demografik özellikleri, tanıları, komorbiditeleri, risk faktörleri, kardiak ve bronkodilatör tedavileri ve YBÜ sonuçları açısından karşılaştırılmışlardır.
 

Bulgular: Yaş ortalamaları 68±15 yıl olan, 147 hastalık çalışma kohortunda %25 AF insidansı saptanmıştır; bunların sadece %3’üne yeni AF tanısı konmuştur.AF’si olan ve olmayan hasta gruplarının demografik verileri, yatış tanıları ve APACHEII skorları arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır.Kalp yetmezliği ve serebrovasküler olay AF(+) hasta grubunda anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05). Yoğun bakım sonuçları açısından değerlendirildiğinde iki grup arasında sepsis,mekanik ventilasyon ve YBÜ yatış süresi açısından anlamlı farklılık saptanmazken mortalite ve akut böbrek hasarı AF(+) hasta grubunda anlamlı derecede yüksek bulunmuştur(sırasıyla %36 vs.%21 and %44 vs.%15, p<0.05).Yapılan regresyon analizinde diğer faktörlerin yanı sıra,AF varlığının mortalite riskini 3 kat artırdığı belirlenmiştir[OR(%95CI):3.09(0.91-10.3)].İlaçlar değerlendirildiğinde bronkodilatörlerin AF kontrolü üzerine ve kardiak tedavilerin solunum yetmezliği üzerine olumsuz etkileri saptanmamıştır. 

 

Sonuç: Atrial fibrilasyon solunum yetmezliği ile YBÜ’lerde izlenen hastalarda mortaliteyi olumsuz etkilemesi nedeniyle dikkatle tanınmalı ve tedavi edilmelidir. Bu hastaların tedavisinde bronkodilatör ve kardiak ilaçların kullanımından kaçınılmamalıdır

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 24.10.2017