E-ISSN 1309-6222
Derleme
Yoğun Bakımda Trakeostomi ile Ventilatör İlişkili Pnömoni İlişkisi
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Bölümü, Ankara, Türkiye  
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara, Türkiye  
Yoğun Bakım Derg 2017; 8: 19-24
DOI: 10.5152/dcbybd.2017.1434
Anahtar Kelimeler: Trakeostomi, ventilatör ilişkili pnömoni, mekanik ventilasyon
Özet

Trakeostomi yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) genellikle uzamış mekanik ventilasyonun (MV) yarattığı komplikasyonları önlemek için uygulanan bir cerrahi işlemdir. Trakeobronşiyal sekresyonların kolay uzaklaştırılması, MV’den ayrılmayı (weaning) kolaylaştırması ve erken oral beslenme sağlaması açısından tavsiye edilen bir uygulamadır. Ventilatör ilişkili pnömoni (VİP); entübasyon sırasında pnömonisi olmayan hastalarda endotrakeal entübasyondan 48 saat sonra gelişen hastane kökenli pnömonidir. VİP, kritik hastalarda önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Trakeostominin bilinen avantajlarına ek olarak VİP açısından bir risk oluşturup oluşturmadığı ve zamanlaması halen literatürde tartışılan bir konudur.Yapılan çalışmalarla 2 haftadan daha uzun süre entübe kalacağı öngörülen hastalarda erken trakeostomi açılması önerilmektedir.Bu derlemede YBÜ’lerde izlenen hastalarda erken veya geç dönemde açılan trakeostominin VİP gelişimi açısından bir önemi olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.

 

Cite this article as: Yıldırım F, Tahir E. Yoğun Bakımda Trakeostomi ile Ventilatör İlişkili Pnömoni İlişkisi. Yoğun Bakım Derg 2017; 8: 19-24.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 01.11.2018