E-ISSN 1309-6222
Özgün Araştırma
Plansız Ekstübe Olan Yoğun Bakım Hastalarında Reentübasyon Risk Faktörleri ve Reentübasyonun Yoğun Bakım Sonuçlarına Etkileri
1 Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Bölümü, İzmir, Türkiye  
Yoğun Bakım Derg ; : -
DOI: 10.5152/dcbybd.2017.1436
326 kez okundu, 23 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Entübasyon, pnömoni, mortalite, yoğun bakım
Özet

Amaç: Yoğun bakım hastalarında plansız ekstübasyon (PE) gerçekleştiğinde mekanik ventilasyon tedavisi aksamakta ve süreci olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada PE gerçekleşen hastaların özellikleri, ekstübasyon süreleri ve yeniden entübe edilen hastaların özelliklerini araştırmayı amaçladık.

 

Gereç ve Yöntemler: 1 Mayıs 2010 - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında yoğun bakım ünitemizde PE gerçekleşen 24 hastanın incelendiği retrospektif, kohort çalışmada; yeniden entübe edilen olgular Grup 1 (n=12) ve entübasyon gerekmeyen olgular Grup 2 (n=12) olarak belirlendi. Demografik özellikleri, mekanik ventilatör modu, PE kaynağı (hasta - personel), APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) skoru, ventilatör ilişkili pnömoni (VIP) varlığı, ekstübasyon zamanı (mesai içi veya dışı), sedasyon uygulaması, ekstübasyon sonrası noninvazif mekanik ventilasyon (NIV) gereksinimi ve yeniden entübasyon gereksinimi kaydedildi. Yeniden entübasyon için gereken risk faktörleri açısından Grup 1 ve 2 karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Yirmi dört hasta (23 erkek) hasta çalışmaya alındı. Medyan yaş 75 (56-81) [Grup 1= 79 (74-81) Grup 2= 62 (56-76), p=0.044] idi. Grup 1’de APACHE II skoru Grup 2’ye göre anlamlı derecede yüksek (27 vs 23, p=0,03); pH değeri Grup 1’de (7,26 vs 7,35, p=0,008) anlamlı derecede düşük idi. Grup 1’de weaning anlamlı derecede düşük (1/12 vs 8/12, p=0,003) ve mortalite anlamlı oranda yüksek (11/12 vs 1/12, p=0,0001) izlenirken; Grup 1’de VIP tanısı olan hasta sayısı daha fazla idi (7/12 vs 2/12, p=0,035). NIV desteği 1 olgu haricinde tüm olgulara uygulanmıştı.

 

Sonuç: Plansız ekstübasyon yoğun bakımda istenmeyen bir durumdur. İleri yaş ve yüksek APACHE II skoru olan olgular yeniden entübasyon ve mortalite açısından daha yüksek riskli olabilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017