E-ISSN 1309-6222
Özgün Araştırma
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel Tespite İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler
1 Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Edirne, Türkiye  
2 Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, İstanbul, Türkiye  
Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 83-88
DOI: 10.5152/dcbybd.2017.1260
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik bakımı, fiziksel kısıtlama, yoğun bakım ünitesi
Özet

Amaç: Fiziksel kısıtlama yoğun bakım ünitelerinde hastaların kendilerine zarar vermesini önlemek amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Çalışmamızda yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin fiziksel kısıtlama uygulama durumları, bu konu hakkındaki bilgi düzeyleri ve kararlarını etkileyen faktörler araştırılmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Kesitsel ve tanımlayıcı nitelikteki çalışmanın örneklemini Edirne ilinde bir üniversite ve bir devlet hastanesinin yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşireler (n=101) oluşturdu. Veriler hemşirelerin sosyo-demografik ve çalışma yaşamına ilişkin özelliklerini içeren anket formu ve “Hemşirelerin Fiziksel Tespit Edici Kullanımına İlişkin Bilgi Düzeyi, Tutum ve Uygulamaları Ölçeği” kullanılarak toplandı. Veriler SPSS 21.0 programında, sayı yüzde, ortalamalar, Mann Whitney-U ve Kruskall Wallis testleri kullanılarak değerlendirildi.

 

Bulgular: Bu çalışmada, hemşirelerin %62,4’ünün fiziksel kısıtlama uygulaması ile ilgili eğitim almadıkları, %81,2’sinin gerektiğinde hastalarına fiziksel kısıtlama uyguladıkları belirlendi. Hemşirelerin fiziksel kısıtlama kullanımına ilişkin bilgi puanı ortalaması 7,6±1,6, tutum puanı ortalaması 30,4±4,2 ve uygulama puanı ortalaması 36,8±3,7 olarak bulundu. Katılımcıların fiziksel tespit edici kullanımına ilişkin bilgi puanlarının fiziksel tespit uygulaması ile ilgili eğitim alma durumuna göre (p=0,02), tutum puanlarının eğitim durumlarına göre (p=0,03), uygulama puanlarının ise çalışılan birim (p=0,002) ve fiziksel tespit uygulaması ile ilgili eğitim alma durumuna göre (p=0,000) farklılık gösterdiği bulundu. Çalışmada, hemşirelerin sadece %38,6’sının fiziksel kısıtlamayı her zaman hekim direktifi ile uyguladıkları belirlendi.

 

Sonuç: Bu çalışmada, yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin çoğunun fiziksel kısıtlama konusunda eğitim almamalarına rağmen, fiziksel kısıtlama konusundaki bilgi düzeyleri ve uygulamaya ilişkin tutumlarının olumlu düzeyde olduğu bulundu. Ancak fiziksel kısıtlama sırasında hekim orderı ve aydınlatılmış onamın alınmasına ilişkin uygulamaları istenilen düzeyde değildi. Fiziksel kısıtlama kullanımı hakkında düzenlenecek olan hizmetiçi eğitimlerde konuya ilişkin hemşirelerin sorumluluklarına ağırlık verilmesi fayda sağlayacaktır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 15.02.2018