E-ISSN 1309-6222
Özgün Araştırma
Sepsis ve Septik Şok Tanısı ile Takip Edilen Hastalarda Kan Ürünü Replasman Sıklığı ve Türünün Mortalite Üzerine Etkisinin İncelenmesi
1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye  
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye  
Yoğun Bakım Derg 2018; 9: 40-45
DOI: 10.5152/dcbybd.2018.1619
Anahtar Kelimeler: Eritrosit, kan transfüzyonu, sepsis, septik şok, trombosit, yoğun bakım
Özet

Amaç: Anemi, trombositopeni, lökopeni, yaygın intravasküler koagülasyon (DIC), koagulasyon faktörlerinin fonksiyonel eksiklikleri septik şok ve ciddi sepsisde sıklıkla görülmektedir. Bu hastalara kan ve kan ürünü verilmesi ile ilgili standart bir protokol bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı sepsis ve septik şok tanıları ile takip edilen hastalara verilen kan ve kan ürünlerinin prospektif olarak değerlendirilmesidir.


Gereç ve Yöntemler
: Bu prospektif tanımlayıcı çalışmaya 15.08.2016- 15.04.2017 tarihleri arasında medikal yoğun bakım ünitesinde takip edilen, 18 yaş ve üzeri, YBÜ’nde 48 saat ve daha uzun süre tetkik ve tedavi edilmiş, sepsis/septik şoktaki hastalar, kendilerinin veya birinci derece yakınlarının onamı alındıktan sonra dahil edildi.


Bulgular
: Çalışmaya 103 hasta alındı. Hastaların %56’ sı erkek, %44’ ü kadındı. Hastaların yaş ortalaması 60,9±17,2 yıl idi. Ortalama APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II) skoru 23,2±4,1 idi. Hastalar, YBÜ’ nde yatıp sepsis veya septik şok tanısı aldıktan medyan 6 (range:1-22) saat içinde çalışmaya alındı. Hastalar medyan 6 (range:3-26) gün boyunca sepsis veya septik şok tanılarıyla takip edildi. Çalışmaya alınan hastaların 67’sine (%65)  kan ve kan ürünü transfüzyonu yapıldı. En sık verilen kan ürünü eritrosit süspansiyonu (ES), ikinci sık verilen kan ürünü ise trombosit süspansiyonu  (TS) idi. Transfüzyon yapılan hastaların % 56’ sına ES verildi. Transfüzyon öncesi ortalama Hb değeri 8,6±1,5 g/dL idi. Toplam 167 ünite ES transfüzyonu yapıldı. En sık ES replasmanı nedeni hemoglobin düşüklüğü idi. ES transfüzyonu alan hastaların %94,8’ i kaybedildi. ES transfüzyonu yapılan grupta mortalite yapılmayan gruba göre daha yüksekti (p=0.005). Transfüzyon yapılan hastaların %30’ una TS transfüzyonu yapıldı. TS transfüzyonu yapılan hastaların transfüzyon öncesi bakılan trombosit değerleri medyan 23000 103/µL (range: 6000-191000 103/µL) idi. Toplam 163 ünite TS verildi. Hastalara en sık trombositopeni (163 kez ) nedeni ile TS transfüzyonu yapıldı. TS transfüzyonu yapılan hastaların tümü kaybedildi. Çalışmaya alınan hastaların yoğun bakım mortalitesi %86 idi.


Sonuç
: Yoğun bakım ünitesinde takip edilen sepsis ve septik şok hastalarına yüksek oranda kan ve kan ürünü verilmektedir.  Kan ve kan ürünü verilen hastalarda mortalite daha yüksek olarak tespit edildi.


Cite this article as
: Yıldız Ş, Temel Ş, Mendil Alptekinoğlu NÖ, Karaca Z, Şimşek Z, Dirik H, et al. Investıgatıon of Blood Productıon Replacement Frequency, Type and Effects on The Mortalıty in The Patıents Who were Followed by Sepsıs and Septıc Shock. Yoğun Bakım Derg 2018; 9 (2): 40-45.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 01.11.2018