E-ISSN 1309-6222
Özgün Araştırma
Sürekli Renal Replasman Tedavisinde İlaç Kullanımı ve Doz Ayarlaması İçin Kullanılan Elektronik İlaç Bilgi Kaynaklarının Karşılaştırılması
1 Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Klinik Eczacılık Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Yoğun Bakım Derg 2018; 9: 7-11
DOI: 10.5152/dcbybd.2018.1701
Anahtar Kelimeler: Renal replasman tedavisi, bilgi kaynakları, antimikrobiyaller, doz ayarlama
Özet

Amaç: Sürekli renal replasman tedavisi (SRRT), akut böbrek hasarı gelişen kritik hastalarda sıklıkla kullanılmaktadır; ancak, SRRT’de ilaç dozlaması ile ilgili bilgi kaynakları sınırlıdır ve genellikle elektronik bilgi kaynaklarına başvurulmaktadır. Bu çalışmada SRRT’de ilaç dozunun ayarlanması amacıyla yaygın olarak kullanılan beş elektronik ilaç bilgi kaynağındaki antimikrobiyal ilaçlar için olan doz önerilerinin karşılaştırılması amaçlanmaktadır.


Gereç ve Yöntemler
: Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Dahiliye Yoğun Bakım Üniteleri’nde sıklıkla kullanıldığı belirlenen 25 antimikrobiyal ilacın (ampisilin, piperasilin/tazobaktam, seftriakson, sefepim, sefotaksim, meropenem, trimetoprim/sulfametoksazol, klaritromisin, tigesiklin, siprofloksasin, moksifloksasin, amikasin, vankomisin, teikoplanin, kolistin, metronidazol, amfoterisin B, kaspofungin, anidulafungin, flukonazol, vorikonazol, posakonazol, asiklovir, gansiklovir ve oseltamivir) en sık kullanılan 5 elektronik bilgi kaynağında [The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy, Micromedex® Solutions, Kidney Disease Program (KDP), Medscape ve UpToDate®] yer alan SRRT’deki ilaç doz önerileri klinik eczacılar tarafından karşılaştırılmıştır.


Bulgular
: Sanford, UpToDate® ve KDP bilgi kaynakları, Micromedex® ve Medscape’e göre SRRT’de ilaç dozları ile ilgili daha fazla öneri içermektedir. Sadece Micromedex® ve UpToDate® kaynaklarında SRRT türüne yönelik doz önerileri bulunmaktadır. UpToDate®, KDP, Micromedex® ve Sanford önerilerinin bazılarında kaynak bilgisi verilmiştir. Bilgi kaynakları arasındaki farklılıklar en çok, piperasilin-tazobaktam, trimetoprim/sulfametoksazol, amikasin, vankomisin, kolistin ve vorikonazol ilaçlarında saptanmıştır.


Sonuç
: Sürekli renal replasman tedavisinde ilaç kullanımına yönelik yararlanılan bir kaynakta yer alan doz önerileri “standart” olarak düşünülmemelidir. SRRT alan hastalarda antimikrobiyal ilaç dozlamını değerlendiren az sayıda çalışma bulunduğu ve mevcut kaynakların önerileri arasında farklılıklar görülebileceği göz önünde tutulmalıdır. En uygun ilaç rejimini belirlemek için farklı kaynaklardan da yararlanmalı ve hastanın klinik cevabı yakından izlenmelidir.


Cite this article as
: Sürmelioğlu N, Köseleci E, Kelleci B, et al. Drug Use in Continuous Renal Replacement Therapy and the Comparison of Electronic Drug Information Resources for Dose Adjustments. Yoğun Bakım Derg 2018; 9 (1): 7-11.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 01.11.2018