E-ISSN 1309-6222
Özgün Araştırma
Orta Anadolu Bölgesi’ndeki Beş İlde Çalışan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Ötanazi ile İlgili Bilgi ve Tutumları
1 Bozok Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Yozgat, Türkiye  
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye  
Yoğun Bakım Derg 2017; 8: 77-81
DOI: 10.5152/dcbybd.2018.1558
Anahtar Kelimeler: Hemşire, yoğun bakım, ötanazi, tutum
Özet

 

Amaç: Bu araştırmada, Orta Anadolu Bölgesi’ndeki beş ilde çalışan yoğun bakım hemşirelerinin ötanaziye ilişkin bilgi ve tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma, Orta Anadolu Bölgesi’nde Yozgat,  Kırıkkale,  Kırşehir,  Nevşehir ve Niğde İl merkezlerinde bulunan, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerin erişkin yoğun bakım ünitelerinde görev yapan hemşireler üzerinde yapılmıştır. Bu hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde görev yapan 146 hemşireden 142’si araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma verileri, hemşirelerin sosyo-demografik özellikleri ile ötanazi hakkındaki bilgi ve tutumlarıyla ilgili 28 sorudan oluşan anket formu yardımıyla toplanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde ki kare testi kullanılmıştır.

 

Bulgular: Araştırma grubundaki hemşirelerin %61,3’ü ötanazi ile ilgili yasal düzenlemeler konusundaki bilgilerinin yetersiz olduğunu, %86,6’sı Türkiye’de her türlü ötanazinin yasak olduğunu belirtmiştir. %40,1’i ise yoğun bakım ünitelerinde gizli olarak ötanazi yapıldığını düşündüklerini Hemşirelerin %12,0’ı aktif ötanaziye, %59,2’si pasif ötanaziye taraftar olduğunu ifade etmiştir. Pasif ve aktif ötanaziye yaklaşım açısından erkek ve kadın hemşireler arasında önemli bir fark bulunmamıştır.

 

Sonuç: Yoğun bakım hemşirelerinin ötanazi hakkında çeşitli bilgi eksiklikleri vardır. Hemşirelerin yarıdan fazlası pasif ötanazinin serbest olması gerektiğini düşünmektedir. Hemşirelere, mezuniyet öncesi dönemde ötanazi hakkında bilgi verilmeli, özellikle yoğun bakım hemşirelerinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri ile konu hakkındaki bilgi düzeyleri yükseltilmelidir.

 

Cite this article as: Başar Kara B, Günay O. Euthanasia-Related Knowledge and Attitudes of Intensive Care Nurses Working in Five Provinces in Central Anatolian Region. Yoğun Bakım Derg 2017; 8: 77-81.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 28.05.2018