E-ISSN 1309-6222
Özgün Araştırma
Yetişkin Kritik Hastaların Nutrisyonel Monitorizasyonunda Nitrojen Dengesi: Prospektif Bir Gözlemsel Çalışma
1 Western Parana State University Hospital, Department of Clinical Nutrition, Cascavel, Brazil  
2 Cancer Hospital/Uopeccan, Department of Clinical Nutrition, Cascavel, Brazil  
3 Western Parana State University Hospital, Cascavel, Brazil  
4 Western Parana State University Hospital, General ICU, Cascavel, Brazil  
Yoğun Bakım Derg 2017; 8: 59-64
DOI: 10.5152/dcbybd.2018.1688
Anahtar Kelimeler: Nutrisyonel değerlendirme, protein gereksinimi, nitrojen, yoğun bakım ünitesi
Özet

 

Amaç: Nutrisyonel monitorizasyon kritik hastalarda halen tartışmalıdır. Yüksek protein alımının faydalı görünmesine rağmen, protein nutrisyonu yeterliliği doğru monitorizasyon ile optimize edilebilir. Bu bağlamda nitrojen dengesi (ND) önemli bir gereç olabilir. Bu çalışmada kritik hastalarda yüksek veya düşük ND değerleriyle ilgili faktörlerin belirlenmesi, ND’nin sonuçlar üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi (mortalite) ve temporal ND gelişiminin bu sonuçları etkileyip etkilemediğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Bu prospektif kohort çalışmada iki hastanenin yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) 24 saat ve üzerinde yatışı olan hastalar değerlendirildi. Nitrojen dengesi 1., 5. ve 10. YBÜ yatış gününde ölçüldü.

 

Bulgular: İki yüz otuz dört hasta değerlendirildi (%63,7 erkek, ortalama yaş 52,7 yıl; %17,9 medikal, %15,8 travma ve %60,7 elektif postoperatif). Daha negatif ND ile ilişkili faktörler mekanik ventilasyon, travma veya medikal etiyoloji, ve komorbidite olarak kronik obstrüktif akciğer hastalığı ya da kanser olarak bulundu. ND değerleri ile mortalite arasında korelasyon saptanmadı. İleri düzeyde hasta olan [akut fizyoloji ve kronik sağlık değerlendirmesi (APACHE) skoru >10] ve daha negatif 1. ND olan hastalar arasında (daha fazla katabolizma), ölenlerde daha az negatif ND görülürken, yaşayanlarda sabit ND (daha negatif) izlendi.

 

Sonuç: Heterojen bir YBÜ popülasyonunda, ND değerleri ile mortalite arasında bir korelasyon yoktu. Ancak, daha ağır hastalarda (daha düşük APACHE) ve daha katabolik hastalarda (daha negatif başlangıç ND değeri), 5. ve 10. günlerde daha az negatif ND değerine evolüsyon (daha düşük katabolizma) daha yüksek mortalite oranı ile ilişkili bulundu.

 

Cite this article as: Felicetti-Lordani CR, Eckert RG, Valério NMP, et al. Nitrogen balance in nutritional monitoring of critically ill adult patients: A prospective observational study. Yoğun Bakım Derg 2018; 8: 59-64.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 28.05.2018