E-ISSN 1309-6222
Özgün Araştırma
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Alevlenmesine Bağlı Solunum Yetmezliği Nedeniyle Yoğun Bakım Ünitelerine Yatırılmış İleri Yaştaki Olgularda Mortalite Belirteçleri
1 İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye  
2 İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İzmir, Türkiye  
3 İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, İzmir, Türkiye  
4 İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye  
Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 89-92
DOI: 10.5152/dcbybd.2017.1281
Anahtar Kelimeler: Suni solunum, geriatri, sağkalım
Özet

Amaç: Bu çalışmada bir eğitim ve araştırma hastanesinin yoğun bakım ünitelerinde kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) alevlenmesine bağlı akut solunum yetmezliği nedeniyle izlenmiş 65 yaş ve üzerinde olan olgularda yoğun bakım ünitesinde mortalite oranı ve belirteçlerinin geriye yönelik olarak incelenmesi amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 1 Ocak 2009 - 1 Mayıs 2016 tarihleri arasında izlenmiş olan 117 olgu dahil edilmiştir. Olguların verileri hastanenin bilgi kayıt sisteminden alınarak geriye yönelik olarak incelenmiştir ve analiz için veriler SPSS 21 programına kaydedilmiştir. Normal dağılıma uyan ölçülebilir verilerin karşılaştırılması t-test ile yapılmıştır. Normal dağılım göstermeyen parametrelerin karşılaştırılmasında Mann Whitney U-testi uygulanmıştır. Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında Ki-kare testi kullanılmıştır. Mortalite için risk faktörlerini belirlemede çok değişkenli lojistik regresyon analizi yapılmıştır. Tüm analizler için p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir.

 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen olguların yaş ortalaması 75,9±6,4’tür. Olguların 50 (%42,7)’si kadındır. Olguların 93 (%79,4)’ü acil servisten, 17 (%14,5)’si dış merkezden ve 7 (%6,1)’si göğüs hastalıkları servisinden kabul edilmiştir. Yoğun bakımda yatış süresi ortalama 28,6±32,2 gündür. En sık eşlik eden hastalıklar hipertansiyon (%39,3), kronik böbrek yetmezliği (%17,9) ve diabetes mellitustur (%17,1). Olguların 41 (%35)’inde yoğun bakıma girişinde Glasgow koma Skoru <8’dir. Ortalama APACHE II Skoru 26,4±7,3’tür. Yoğun bakım mortalite oranı %50 olarak bulunmuştur. Tek değişkenli analizde olguların yaşı (p=0,012), Glaskow Koma Skoru <8 olması (p=0,005) ve vazopressör gereksinimi (p<0,001) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde ise Glasgow Koma Skoru <8 (p=0,001), vazopressör gereksinimi (p<0,001) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ölüm nedeni 47 (%79,7)’sinde ventilatör ilişkili pnömoni/sepsis, 9 (%15,3)’unda kalp yetmezliği 2 (%3,4)’sinde miyokard infarktüsü, 1 (%1,6)’inde pnömotorakstır.

 

Sonuç: Geriatrik dönemdeki hastalarla her geçen gün daha fazla sayıda karşılaşılacağı düşünüldüğünde bu yaş grubundaki kronik obstrüktif akciğer hastalığının akut alevlenmesi olan hastalarda Glasgow Koma Skoru ve vazopressör gereksiniminin kötü prognostik kriter olarak önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 15.02.2018